LEŚNIK maraton górski
LEŚNIK maraton górski

REGULAMIN LEŚNIK 2020

                               Aktualizacja: 24.08.2020

1. CEL IMPREZY

 

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
Promocja długodystansowych biegów górskich
Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnej turystyki górskiej.

Promocja walorów turystycznych Gmin: 

Bielsko, Szczyrk, Porąbka, Czernichów, Jeleśnia, Andrychów, Węgierska Górka.

 

2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW

 

Organizację Zawodów koordynuje:

FUNDACJA AKTYWNE BESKIDY

ul. Sportowa 42, 43-356 KOBIERNICE

NIP 5472157757   REGON 363316006 KRS0000594160

kontakt: aktywnebeskidy@gmail.com

 

Zespół w składzie:

Michał Kołodziejczyk - Dyrektor Zawodów
Anna Kołodziejczyk - Administracja Zawodów
Magdalena i Roman Miszczyk - Koordynatorzy Bazy Zawodów
Sebastian Łebek - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Patryk Gansel - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów
Michał Skrzypczyk - wsparcie techniczne i logistyczne Zawodów

 

3. TRASA

 

SpeedLEŚNIK: ok 10-15km

PółLEŚNIK: ok 20-30km

LEŚNIK: ok. 40-50km

 

Zawody rozgrywane są w czterech porach roku, w czterech różnych lokalizacjach Beskidów i na 12 różnych dystansach. Limit czasu na wszystkie dystanse to 10h.

 

4. TERMIN I MIEJSCE

 

START i META:

Wiosna 4.04.2020- odwołany
Jesień 29.08.2020 - Porąbka

Lato 26.09.2020 - Szczyrk
Zima 28.11.2020 - Bielsko-Biała

 

Baza/biuro/program zawodów: zostaną podane na stronie zawodów tuż przed imprezą w zakładce INFO.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

– Uczestnikiem maratonu może być osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
– Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim i jego połówce
– Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy)
– Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów

 

6. ZGŁOSZENIA/ZAPISY

 

- Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który jest dostępny na stronie zawodów w zakładce ZAPISY.
- Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej (o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora)
- Termin zakończenia zapisów na zawody, wysokość wpisowego wraz z datami uiszczania opłat podana na stronie internetowej w zakładce ZAPISY

 

7. LIMIT UCZESTNIKÓW

 

Przewiduje się łączną liczbę Zawodników - 500 osób na każdą porę roku

Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu Zawodników.

 

8. WPISOWE

Uwaga: zanim opłacisz wpisowe - ZAREJESTRUJ SIĘ! 

Szczegółowe kwoty podane z zakładce ZAPISY

 

Opłatę należy wnosić przelewem na konto Fundacji Aktywne Beskidy:

ING Bank Śląski: 08 1050 1070 1000 0090 3082 0733

Tytuł wpłaty: ”Nazwa biegu, dystans, wybrana pora roku, imię i nazwisko”

np. SPEED Leśnik LATO Jan Kowalski 

lub za pośrednictwem TPay - opłata automatyczna (Lista startowa - opłać udział)

 

ZWROT WPISOWEGO:

Nie przewiduje się zwrotu wpisowego.

W przypadku zdarzeń losowych możliwe jest odstąpienie i/lub sprzedaż swojego pakietu startowego innemu Zawodnikowi. W tym celu należy bezwględnie zgłosić nam to mailowo.

 

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

UWAGA: WO  jest każdorazowo dostosowywane do warunków atmosferycznych na kilka dni przed zawodami!

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją zawodnika.

 

Wyposażenie obowiązkowe:

 

- numer startowy z chipem, który otrzymujecie od nas (umieszczony w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania),

- telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu (zalecany włączony roaming),

- folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała

- obuwie odpowiednie do biegów terenowych (z tzw. bieżnikiem)

- w edycji wiosennej i zimowej OBOWIĄZKOWO: ciepła czapka, rękawiczki, kurtka wiatroodporna z kapturem 

- zapas jedzenia (ok 400kcal)

- czołówka

- kijki ZALECANE

- obowiązkowy kubek wielokrotnego użycia (bidon, butelka)

- podpisane Oświadczenie wydrukowane ze strony zawodów

- wgrana w telefonie aplikacja RATUNEK

 

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje następujące świadczenia startowe:

- imienny numer startowy z chipem

- elektroniczny pomiar czasu

- zabezpieczenie medyczne

- oznakowaną trasę

- napoje i wyżywienie na trasie

- depozyt

- ciepły posiłek na Mecie

- pamiątkowy medal

- uzyskany wynik przesłany smsem na podany przy zgłoszeniu nr telefonu

- trofea dla Zwycięzców

- nagrody dla Zwycięzców w zależności od hojności Sponsora

 

11. KLASYFIKACJA

 

Na wszystkich dystansach będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. 

Będzie też prowadzona oddzielna klasyfikacja roczna - na podstawie całkowitego czasu osiągniętego we wszystkich czterech imprezach.

Zwycięzcy otrzymują Trofea i nagrody w zależności od hojności Sponsora.

W przypadku nieobecności Zwycięzcy na dekoracji, jego Nagroda przechodzi na Zawodnika kolejnego. Nie ma możliwości wysyłania pocztą Trofeum i/lub Nagrody

 

12. BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkich zawodników na trasie obowiązują :

- zasady Fair-Play,

- bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras

- bezwględny zakaz śmiecenia

Nie zastosowanie się do powyższego grozi dyskwalifikacją Zawodnika!

 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.

 

13. OCHRONA PRZYRODY

 

Uczestników zawodów na czas startu w zawodach obowiązuje:

- zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,

- zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,

- zakaz zaśmiecania, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych,

- zakaz niszczenia przyrody,

- w przypadku przekraczania jezdni - przestrzeganie zasad ruchu drogowego

 

Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.

 

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.

 

Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.

 

Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Zawodów oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów. Dane osobowe Zawodników nie będą udzielane osobom trzecim.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.

 

Informacje o istotnych zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

 

15. WYTYCZNE SANITARNE 

 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu oraz Główny Inspektorat Sanitarny lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania dystansu społecznego 1,5m, zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do biura zawodów i w wyznaczonych do tego miejscach
 •  Każdy zawodników zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną ankietę dotyczącą SarsCoV-2.
 • Do strefy startu zawodnicy wchodzą pojedynczo z zachowaniem odstępu min. 1,5m i są zobowiązani do zakrycia nosa i ust. Zdjęcie maski jest możliwe dopiero po przekroczeniu linii startu.
 • Korzystanie z punktów odżywczych jest możliwe po obowiązkowej dezynfekcji rąk i zakryciu nosa i ust maseczką, szalikiem lub buffem
 • Na punktach odżywczych zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek lub bidon, do którego napój wlewa wolontariusz. Posiłek na punkcie odżywczym podawany jest przez obsługę zawodów.

 • Po minięciu mety należy nałożyć na twarz maseczkę, szalik lub buff.

 • Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczestnik zobowiązany jest do nałożenia maseczki, szalika lub buffa.

 • Przed ceremonią wręczenia nagród oraz po jej zakończeniu należy bezwzględnie odkazić ręce.

 • Poza strefą startu/mety, na terenie imprezy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min. 1,5 m) oraz zakrywanie nosa i ust maseczką szalikiem lub buffem.

 • Za nieprzestrzeganie zasad zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

 • Na terenie imprezy wyznaczone zostanie izolatorium, do którego skierowana zostanie osoba, której stan będzie wskazywał na podejrzenia zakażenia Sars-CoV-2. 15.

 •  

  Organizator deleguje koordynatora ds. Sars-CoV-2, który przez cały czas będzie czuwał nad przestrzeganiem procedur oraz będzie w kontakcie ze służbami medycznymi.

 

SPONSORZY:

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

 

© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB